Rumburk

V Rumburku najdeme mnoho domů –  zejména v Bezručově ulici a jejím okolí – které se vážou k Franzi Henkemu nebo Emilu Röslerovi, resp. k jeho manželce. Ukazuje se, že rodina Gutheimových, ze které manželka architekta pocházela, se znala s majiteli objektu č.p.3 už v roce 1870. Tedy ještě před narozením samotného Röslera a  jeho budoucí  manželky. Tehdy bydleli v obj. č.p.394, podrobněji viz níže. Vedle sousedských vztahů se rýsují i vztahy příbuzenské, jež jsou předmětem pátrání.

Mapa v záhlaví  označuje místo těchto domů.  Písmenné uspořádání vychází chronologicky od prvního působení Franze Henkeho v Rumburku až dojde k budově kavárny, odtud jsou uváděny domy spojené s jejím architektem. Historické souvislosti předcházející době Franze Henkeho a Emila Röslera jsou v textu uváděny podle věcné nebo místní souvislosti.

Rumburk č.p. 22, na mapě BOD C

V Rumburku Henke kupuje v roce 1893 objekt č.p. 22 (dodnes stojí pod katastrálním úřadem). V tomto objektu nejen bydlel, ale podle všeho měl i pekárnu. Nasvědčuje tomu majitel uvedený na sčítacích operátech z roku 1921, který byl také pekařským mistrem i svědectví pamětníků, kteří objekt jako pekárnu pamatují. I když od roku 1898 vlastní Franz Henke budovu č.p. 3 (dnešní Venuše), objekt č.p.22 vlastní až do roku 1906.

Budova č.p. 76, na mapě BOD E

Zde bydlel pan Rudolf Breuer, ročník 1877, zaměstnaný obcí Rumburk jako policista. V seznamu funkcionářů rumburského automobilklubu se objevuje také jméno Rudolfa Breuera, přísedícího pro okres Rumburk.  Jsou indicie (soused, ročník 1877, zaměstanec města  /Henke byl konšel/, policista /dříve měl autoklub na starosti i bezpečnost dopravy, značení apod. + Henke předseda autoklubu/) vedoucí k hypotéze, že se jednalo nejen o souseda, ale i o kolegu z autoklubu.

Rumburk č.p. 79, na mapě bod D

Naproti domu č.p. 22 se nachází objekt č.p. 79 (dnešní Dolní 5). Zde se narodila (nevím, zda je to týž dům) v rodině textilního továrníka Karolina Otto, se ktereou se v roce 1897 Henke oženil. Byla zde i továrna? Vedle jména Otto je dům spjat se jmény Kögler a  Krause (obě jména jsou i v Autoklubu) a Wenzel (stejné jméno má i babička Henkeho), což bude předmětem dalšího zkoumání. S autoklubem je pravděpodobně spjat i  sousední dům č.p.76, viz výše.

Rumburk č.p. 3,  na mapě BOD A

Nevím, kdy přechází pekárna z otce na syna, a pro shodnost jmen není pro mě zcela jisté, zda přenechal pekárnu č.p.22, nebo č.p. 3, která byla spíše kavárnou a cukrárnou. Z toho výplývají i nejasnosti, který Franz Henke budovu koupil. Jisté zatím je, že budovu č.p. 3 získává Franz Henke roku 1898 (půl roku po svatbě Franze Henkeho jr.- mohl to být svatební dar?) a přestavba je zahájena v březnu 1925 (den před nedožitými 80. narozeninami otce) a dokončena v říjnu stejného roku, tj. po smrti obou rodičů.

Rumburk č.p. 394, na mapě BOD B

Naproti budově Cafe Henke stával dům č.p. 394, odkud pocházela manželka architekta Röslera,  Rosa Justine Gutheim. Ta se narodila ve stejném městě a ve stejný rok (1877) jako manželka kavárníka Henkeho. Vazby mezi obyvateli domu č.p.394 a domu č.p.3  byly mnohem dříve, viz níže. Přesná lokalizace domu v archivních mapách- císařských otiscích z roku 1843, parcela č.73. Obrázek mapy+odkaz ZDE

Vazby mezi obyvateli obou domů:

    1. Už při křtu Röslerovy manželky (1877)  byl přítomen nějaký Kaufmann z Rumburka 3, viz též blok Genealogie architekta Röslera a Sládek z č.p.118 (nějaký Sládek je i druhým zaneseným majitelem objektu č.p.3)2) 
    2. Matka manželky Emila Röslera i její sestra (obě sestry Wildeovy) r. 1870 mají na svatbách Paula Lacknera (z objektu  č.p.3, nějaký Lackner byl majitelem objektu v letech 1857-1890). Sestra matky, čili teta manželky Emila Röslera si vzala Sládka (nějaký Sládek je i druhým zaneseným majitelem objektu č.p.3.V této době dům vlastnil Wenzel Ferdinand Rosenkranz. Zajímavé je, že Clignon dnešní č.p.4 kupuje r. 1910 od prvního zaneseného majitele stejného jména, jenž vlastnil budovu od roku 1878.
    3. Další vazby mohou vzniknout z pátrání vyvolané nálezem úmrtního oznámení, kde mezi pozůstalými Gutheimových  (manželka stavitele Rosa Gutheimová) se objevuje jméno paní Henke. A zjištění, že v rumburském období Emila Röslera (1894-5) přespával u své tety paní Otto (příjmení Otto bylo i dívčí jméno manželky Henkeho).

 

Rumburk č.p. 1047, Korberova vila, na mapě BOD K

Stojí u rumburského gymnázia, jehož stavbu v letech 1908-9 Korber provedl. Emil Rösler se u něho nechává zaměstnat v letech 1894-5, aby mohl být nablízku umírajícímu otci a posléze ovdovělé matce. V té době přespává u pratety Karoliny Otto (nevím, zda je vazba s Karolinou Otto – manželkou Henkeho, eventuelně její stejnojmené matky). V této době se seznamuje Emil Rösler i se svou pozdější ženou.

  

Rumburk č.p. 1048  (Neuteichgasse 44): na mapě BOD G

Zde se roku 1902 narodilo poslední dítě architekta Emila Röslera. Ve stejném roce přechází  objekt  od  Gustav Pfeifera (?tiskař), na  Johann Dehnert a později jeho děti , jedním z nich pravděpodobně byla i Antonia Grünwald, která se stává roku 1911 jedninou majitelkou. Jméno Grünwald se vyskytuje velmi často, je i na nalezené kamenné desce – asi vývěsní štít – z Café Henke, kde jako  zhotovitel je  uveden Grünwald z Varnsdorfu).

 

 Rumburk č.p.66, (Neuteichgasse 27, dnes Bezručova 66/9), na mapě BOD J

Zde bydlela rodina Gutheimova až do konce 2.světové války.

 

Rumburk 113, na mapě BOD H

Narozena Röslerova tchýně, ?bydleli zde její sestra s manželem Sládkem (?od 2.majitele objektu č.p.3).

Rumburk II Horní Jindřichov č.p. 84,  na mapě BOD I

Narozena babička Röslerovy manželky, jejíž dcery mají na svatbách za Paula Lacknera, viz výše k objektu 394.